อีเมล์ผู้ใช้
รหัสผ่าน

  หาคน > แฟ้มประวัติหมายเลข 1113   แก้ไขล่าสุด 24/03/2011
ข้อมูลทั่วไป
แฟ้มประวัติหมายเลข : 1113
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญาตรี(ป.ตรี)
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
ตำแหน่งที่สนใจ : [ไม่มีรายละเอียด]
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 9000

ที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
เลขที่อยู่ : xxxxxxxxxxxxxxxxx
ตำบล/แขวง : xxxxxxxxxxxxxxxxx
อำเภอ/เขต : xxxxxxxxxxxxxxxxx
จังหวัด :  
รหัสไปรษณีย์ :  
โทรศัพท์บ้าน : xxxxxxxxxxxxxxxxx
โทรศัพท์มือถือ : xxxxxxxxxxxxxxxxx
อีเมล์ ติดต่อ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
กรุณาเพิ่มประวัติหมายเลขนี้ เข้าสู่กล่องเก็บแฟ้มประวัติผู้สมัครงานก่อน
จึงจะแสดงที่อยู่และรายละเิอียดในการติดต่อ
>> นำเข้า กล่องเก็บประวัติผู้สมัครงาน ฉัน คลิก!

ข้อมูลส่วนตัว
ปัจจุบันอายุ : 0 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 0 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 0 กิโลกรัม
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ประวัติการฝึกอบรม

ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา :
  ฟัง/พูด
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
อ่าน
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
เขียน
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย : 0 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ : 0 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ :  รถจักรยานยนต์  รถยนต์
ยานพาหนะส่วนตัว :  รถจักรยานยนต์  รถยนต์
ความสามารถพิเศษ อื่นๆ :

ผลงาน และเกียรติประวัติ :

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่มีความสนใจ :