อีเมล์ผู้ใช้
รหัสผ่าน

  หาคน > แฟ้มประวัติหมายเลข 1131   แก้ไขล่าสุด 28/02/2012
ข้อมูลทั่วไป
แฟ้มประวัติหมายเลข : 1131
ระดับการศึกษาสูงสุด : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
ตำแหน่งที่สนใจ : ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 10000

ที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
เลขที่อยู่ : xxxxxxxxxxxxxxxxx
ตำบล/แขวง : xxxxxxxxxxxxxxxxx
อำเภอ/เขต : xxxxxxxxxxxxxxxxx
จังหวัด : อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : 41000
โทรศัพท์บ้าน : xxxxxxxxxxxxxxxxx
โทรศัพท์มือถือ : xxxxxxxxxxxxxxxxx
อีเมล์ ติดต่อ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
กรุณาเพิ่มประวัติหมายเลขนี้ เข้าสู่กล่องเก็บแฟ้มประวัติผู้สมัครงานก่อน
จึงจะแสดงที่อยู่และรายละเิอียดในการติดต่อ
>> นำเข้า กล่องเก็บประวัติผู้สมัครงาน ฉัน คลิก!

ข้อมูลส่วนตัว
ปัจจุบันอายุ : 29 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 0 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 0 กิโลกรัม
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา : ขอนแก่นเทคโนโลยี
ระดับการศึกษา : ปวส.
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2547-2548
GPA. 2.95

ชื่อสถานศึกษา : เทคนิคพณิชยการสันพล อุดรธานี
ระดับการศึกษา : ปวช.
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2545-2547
GPA. 2.77

ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2554 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท : T.Corporation and Service.Co,.Ltd
ที่อยู่ติดต่อ : 300 หมู่บ้านสิทะารมณ์ ถนนรอบเมือง จ.อุดรธานี
ตำแหน่ง : ช่างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต Wi-net (TOT)
เงินเดือน : 10,000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน : ช่างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต Wi-net (TOT) และตรวจเช็คซ่อมงระบบอินเตอร์เน็ต Wi-net (TOT)
2 )
ระยะเวลา : สิงหาคม 2553 ถึง พฤศจิกายน 2553
ชื่อบริษัท : ComSeven International.co.,th
ที่อยู่ติดต่อ : แยกคลองตัน เขตสวนหลวง
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค Apple (Mac)
เงินเดือน : 10,000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน : ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ Apple, iMac, Macbook, iPod, MacMini (Server) ติตตั้ง
โปรแกรม แก้ไข-วิเคราะห์ปัญหาอาหารผิดปกติของเครื่อง
3 )
ระยะเวลา : มกราคม 2553 ถึง สิงหาคม 2553
ชื่อบริษัท : บริษัท ทริปเปิ

ประวัติการฝึกอบรม
1 )
ระยะเวลา : จาก มิถุนายน 2548 ถึง มกราคม 2550
สถาบันอบรม : สถาบันคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตร : Server2003
2 )
ระยะเวลา : จาก มกราคม 2548 ถึง มีนาคม 2548
สถาบันอบรม : แสงทองโทรทัศน์
หลักสูตร : ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถื

ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา :
  ฟัง/พูด
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
อ่าน
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
เขียน
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย : 44 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ : 44 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ :  รถจักรยานยนต์  รถยนต์
ยานพาหนะส่วนตัว :  รถจักรยานยนต์  รถยนต์
ความสามารถพิเศษ อื่นๆ :
สามารถติดตั้งระบบ Network ดูแลระบบ Server2003 เขียนโปรแกรม VB6+Sql Server ได้เป็น
อย่างดี อบรมคอมพิวเตอร์ให้พนักงานได้ ซ่อมประกอบ-คอมพิวเตอร์ได้
สามารซ่อมฯเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณณ์ Apple Macintosh ได้เป็นอย่างดี (สามารถทดสอบเครื่อง
เสียได้

ผลงาน และเกียรติประวัติ :
ประสบการณ์อื่นๆ :
http://www.os-server.com; ระบบติดตามหนี้สินสำนักงานกฏหมาย,ช่างเทคนิคติดตั้ง
อินเตอร์เน็ต บริษัท ทริปเปิ

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่มีความสนใจ :
ช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Mac, PC, Notebook,)
ออกแบบดูแลเว็บไซต์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์